Môi trường

  • Tiêu chuẩn tiếng ồn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

    04/09/2013 10:15:42

    Tiêu chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT quy định độ ồn cho phép và độ ồn tối đa tại khu vực công cộng, dân cư. Tiêu chuẩn này không qui định mức ồn bên trong các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi